Regulamin - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie


REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w Księgarni internetowej Akademii Sztuki Wojennej (zwanej dalej „Księgarnią”).

2.  Właścicielem Księgarni, dostępnej pod adresem internetowym www.ksiegarnia.akademia.mil.pl jest Akademia Sztuki Wojennej z siedzibą przy
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa, NIP 113-00-05-367,
REGON 011574244.

3.  Księgarnia prowadzi sprzedaż książek własnych, wydanych w Wydawnictwie, dla klientów indywidualnych za pośrednictwem sieci internetowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wydawnictwo.akademia.mil.pl.

4.  Firmy składają zamówienia TYLKO faxem lub za pomocą poczty elektronicznej. Po realizacji zamówienia Kwestura wystawia fakturę VAT z terminem płatności 14 dni od dnia otrzymania przesyłki i dołączonej faktury.

 

§ 2.

Składanie i realizacja zamówień

1.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia za pośrednictwem strony internetowej www.ksiegarnia.akademia.mil.pl zarejestrowaniu się i potwierdzeniu rejestracji oraz zalogowaniu.

2.  Klient, składając zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, zawiera
z Księgarnią umowę sprzedaży zamawianych towarów.

3.  Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych adresowych
i kontaktowych.

4.  W czasie składania zamówienia Klient:

    – dokonuje wyboru zamówionych towarów i ich ilości,

    – wskazuje odpowiadającą mu formę płatności (przelewem bankowym na rachunek bankowy Akademii Obrony Narodowej lub gotówką przy osobistym odbiorze) i sposób dostawy,

    – podaje adres dostawy zamówienia oraz dane do faktury VAT (dane do faktury mogą się różnić od danych podanych jako adres dostawy).

5.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i jego realizacja przez Księgarnię odbywa się według następujących zasad:

    – Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia w Księgarni i gotowość do jego realizacji,

    – w przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty za zamówiony towar podczas osobistego odbioru, Księgarnia powiadomi Klienta o terminie jej odbioru,

    – w przypadku wyboru przez Klienta zapłaty w formie przelewu bankowego (przedpłaty) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty i zaksięgowaniu jej na koncie ASzWoj. Księgarnia niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia zgodnie z wybraną opcją dostarczenia przesyłki.

6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w chwili złożenia zamówienia.

7.  Jeżeli Księgarnia nie może zrealizować zamówienia z powodu tego, że towar nie jest dostępny – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailem lub telefonicznie. W takim wypadku Księgarnia jest uprawniona do odstąpienia od umowy i zobowiązana jest do zwrotu otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej, jeśli została przez niego zapłacona.

8.  Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.

 

§ 3.

Ceny towarów

1.  Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Księgarni, umieszczone przy danym towarze, są wiążące i ostateczne w chwili składania zamówienia przez Klienta.

2.  Wszystkie podawane na stronie Księgarni ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki.

3.  Księgarnia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów
w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

§ 4.

Formy płatności

1.  Zapłaty za zakupione w Księgarni towary Klient może dokonać:

    – gotówką – przy osobistym odbiorze zamówionego towaru w Księgarni,

    – przelewem bankowym – wpłacając przedpłatę na konto Akademii Sztuki Wojennej. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia dokonania płatności.

Dane do przelewu:

Akademia Sztuki Wojennej

al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Bank PEKAO SA XO / Warszawa
81 1240 1095 1111 0000 0324 4159

(w tytule proszę dopisać: opłata za książki-księgarnia)

2.  W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Księgarnia zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości użytku niektórych opcji dostawy towarów lub form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany przy składaniu zamówienia na te towary.

 

§ 5.

Czas i sposób realizacji dostawy zamówieniowego towaru

1.  Zamówiony towar Klient może odebrać osobiście w Księgarni Akademickiej lub też otrzymać na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

2.  W przypadku wybrania przez Klienta drugiego wariantu odbioru zamówionego towaru jest on wysyłany na koszt Klienta zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej.

3.  Czas dostawy zamówionego towaru dla wybranej przez Klienta opcji dostawy jest następujący:

    – przesyłka ekonomiczna: do 7 dni roboczych,

    – przesyłka priorytetowa: do 3–4 dni roboczych.

4.  Na życzenie Klienta czas i warunki dostawy mogą być ustalane indywidualnie, zgodnie z treścią jego oferty przesłanej do Księgarni.

5.  Jeżeli przesyłka nie została dostarczona na czas, Klient powiadamia o tym fakcie Księgarnię w ciągu 21 dni od złożenia zamówienia. Klient ma prawo do otrzymania nowego towaru lub zwrotu wpłaconej należności dopiero po rozstrzygnięciu tej reklamacji.

6.  W razie nieodebrania przesyłki (podanie w formularzu zamówieniowym niewłaściwego adresu, bądź nieodebranie w terminie przesyłki z poczty), Klient ponosi koszty wysyłki oraz koszty przyjęcia zwrotu plus koszty ponownej wysyłki.

7.  Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania i opóźnienia niewynikające z jej winy.

 

§ 6.

Reklamacje

1.  Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Księgarni pochodzą z legalnego źródła, są towarami oryginalnymi i posiadają gwarancję producenta.

2.  W przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad technicznych lub jakościowych, uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, bądź też niezgodności towaru z treścią zamówienia, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3.  W celu złożenia reklamacji Klient powinien skontaktować się z Księgarnią Akademicką  (tel/fax: 261-814-608, e-mail:ksiegarnia@akademia.mil.pl), a następnie dostarczyć reklamowany towar (wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru) do Księgarni znajdującej się pod adresem:

Księgarnia Akademicka ASzWoj

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, bud. 40 (brama główna)

00-910 Warszawa

4.  Reklamowany towar należy dostarczyć do Księgarni w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

5.  Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Księgarnię reklamowanego towaru.

6.  Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Księgarnia wymieni towar na pełnowartościowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych (na przykład brak danego tytułu w magazynie), Księgarnia zaoferuje inny dostępny tytuł lub zwróci pieniądze na konto Klienta wraz z kosztami przesyłki
w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7.

Prawo odstąpienia od umowy

1.  Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.  Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.

2.  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@akademia.mil.pl
w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki.

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer wystawionej faktury, informacje o przedmiocie umowy.

4.  W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.  Zwracane towary należy odesłać w terminie 14 dni od momentu wysłania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT na adres Księgarni.

6.  Towar podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy:

    – zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu,

    – zwracane książki powinny być kompletne, tj. z wszelkimi załączonymi dodatkami.

7.  Księgarnia zwróci Klientowi równowartość ceny towaru w następujący sposób:

    – na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową,

    – na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej,

    – przelewem na podany przez Klienta numer konta bankowego uzyskany w wyniku wymiany informacji między Księgarnią a Klientem – w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Akademii Sztuki Wojennej.

8.  Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru.

9.  Zwracaną przesyłkę należy zabezpieczyć tak, aby książki nie zostały uszkodzone w transporcie.


§ 8.

Ochrona danych osobowych

1.  Księgarnia gwarantuje każdemu Klientowi ochronę danych osobowych. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży,
a także przesyłania na podany przez Klienta adres e-mail materiałów reklamowych oraz informacji dotyczących Oferty Księgarni, przecen i kodów rabatowych (o ile Klient wyraził na to zgodę).

2.  Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zalogowanie się na stronie Księgarni i złożenie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2 kwietnia 2013 r.

2.  Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest faktura VAT dostarczona Klientowi wraz z zamówionym towarem.

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.  W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia tych zmian będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Aakademik Warszawa